Værdigrundlag - Efterskolen Hjarnø

Værdigrundlag

At møde hinanden åbent, positivt og tillidsfuldt er rammen for såvel undervisning som samværet på Efterskolen Hjarnø. Vi ønsker, at møde de unge med normer og holdninger, samt med vores bud på, hvad der er værdifuldt, hvad der giver livet mening og substans. Det gør vi for derigennem, at give eleverne mulighed for at klare sig i en verden, der til stadighed forandrer sig med stor hast.

Vores værdier

For at de unge kan bibringes livsmod og livsduelighed og blive selvstændigt tænkende og reflekterende mennesker, der tør tage ansvaret for egne handlinger og som er motiveret for at indgå aktivt i folkelige demokratiske fællesskaber, vægter vi den boglige dannelse højt. Samtidig bibringes eleverne gennem vores sundhedsundervisning elementer af det kreative, det legende, det udfordrende og det konkurrenceorienterede.

Efterskolen bygger på de Grundtvig-Koldske skoletanker.
Lovgrundlaget for Efterskolen Hjarnø er fastsat i ”Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler”. Heri hedder det blandt andet:

  • § 1. Loven omfatter efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag.
  • Stk. 2. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse.
  • § 2. Optager en skole elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, skal skolen tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.
  • Stk. 4. Undervisningen på 10. klassetrin kan tilbydes som 10. klasse. Tilbuddet skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6. Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag. Desuden skal eleverne deltage i brobygning. Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

Ved folkelig oplysning forstås her oplysning om de folkelige fællesskaber, forståelse for de fælles menneskelige grundvilkår samt fortolkninger af det, som kan give den enkelte en mening med tilværelsen.

Det overordnede mål med efterskolens virksomhed

Efterskolens historiske afsæt er i de Grundtvig/Koldske skoletanker, hvilket er videreført i vores vægtning af samtalen og det levende ord. Vi tilstræber en god balance mellem det individuelle og det fælles.

Vi vil som voksne møde de unge med normer, holdninger og bud på, hvad der for os er værdifuldt, og hvad der giver livet mening og substans. Vi arbejder efter at, eleverne skal have gode muligheder for at klare sig i en verden, der til stadighed forandrer sig med stor hast.

Jævnligt vil de få kamp til stregen, i vores bestræbelse på at udfordre dem til faglig og personlig fordybelse, kreativitet og engagement. Som ansatte er vi i denne proces sparringspartnere og vores rolle er ikke altid at have alle svar parat, men også at stille de nødvendige spørgsmål, som giver anledning til reflektion.

Eleverne skal opleve, at de får mod på livet, at deres selvværd vokser og at de får værktøjer og metoder, der hjælper dem med at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige, således at de udvikler en selvstændig tænkning.

En grundlæggende forudsætning for at være elev på Efterskolen Hjarnø er, at man møder kammeraterne/personalet åbent, positivt og tillidsfuldt. Dette er rammen for såvel undervisning som socialt samvær. Vi forventer, at eleverne i deres tilgang til efterskolelivet er indstillet på at yde den indsats, der er nødvendig for at helheden kan fungere samt at de respekterer de spilleregler, der nødvendigvis må sættes, når unge skal leve i et fælleskab som vores.

Kostskolepædagogik

Eleverne er organiseret i 6 husgrupper, hvortil der er knyttet en fast huslærer, der har det overordnede ansvar for at den enkelte elev fungerer socialt og at eleverne i huset trives i et godt samspil med hinanden.

Formålet med husgruppen er, at den opleves som en base, hvor man har en særlig tilknytning og samhørighed og dermed også et særligt ansvar. Desuden vil den enkelte elev i huslæreren få en fast kontaktperson, der desuden fungerer som bindeled til hjemmet.

Gennem to ugentlige husmøder og husgruppedage styrkes husgruppens sociale samspil og det tilstræbes at eleverne gennem oplevelser med hinanden styrker fællesskabet.

Husgruppen er desuden det sted, hvor man skal have tingene til at fungere i praksis i et bofællesskab og hvor det er vigtigt at eleverne får en fælles forståelse for hinandens forskelligheder og lærer at tage hensyn til hinanden.

Husgrupperne er desuden samlet i en fællesskabsgruppe der tilsammen udgør alle elever på Efterskolen Hjarnø. Samlet set op til 72 elever. Et team af lærere, pædagogisk og sundhedsfagligt personale arbejder sammen om eleverne og samhørigheden i gruppen.

På Efterskolen Hjarnø bor eleverne i blandede huse.

Eleverne kan færdes frit blandt hinanden med undtagelse af rengøringstiden, i stilletimen og efter klokken 22.10.

Elevmedbestemmelse

På Efterskolen Hjarnø har vi et elevudvalg. Formålet med elevudvalget er at synliggøre for eleverne, hvorledes den demokratiske proces fungerer samt at give eleverne et medansvar for at efterskolelivet på Efterskolen Hjarnø fungerer.

Elevudvalget er sammensat af en repræsentant fra hvert hus, der gennem dette forum kan bringe punkter videre til diskussion i personalerådet eller på fællesmøder, hvor alle elever og lærere deltager. Det kan også være elevudvalgets opgave at være initiativtager i forbindelse med forskellige elev- og forældrearrangementer.

Hverdagsaftener

Aftenerne er elevernes frie tid og det er vigtigt, at den opleves som sådan. Det er tiden til uforpligtende samvær, aktiviteter og lektielæsning.

Eleverne motiveres til at være aktive i deres frie tid og bruge skolens faciliteter så meget som muligt. Aktiviteterne kan igangsættes og styres af både elever og skolens personale. Det er nødvendigt, at der hver aften er planlagte aktiviteter, så eleverne oplever skolen som et aktivt og dynamisk sted at være. Dette motiverer den enkelte elev og efterskoleholdet til at yde en indsats for at få et aktivt efterskoleliv. Vi prioriterer i vores udbud af aktiviteter, at de tilgodeser mangfoldigheden og ”det hele menneske”.Der vil med passende mellemrum være obligatoriske arrangementer, hvor alle elever er samlet om en aktivitet.

Weekender

Vi arbejder på Efterskolen Hjarnø med flere former for weekender:

  • Almindelige weekender
  • Fællesskabsgruppeweekender

Weekenderne skal være en blanding af fritid og forskellige aktiviteter. I de almindelige weekender vil det i høj grad være nærområdet, der bruges til afvikling af aktiviteter. Det kan f.eks være ture i svømmehallen, fisketur, skovtur, strandtur, aktiviteter på skolen i Bjerre etc.

I fællesskabsgruppeweekenderne er det husgrupperne, der tilrettelægger weekendens program. Der er både økonomiske og personalemæssige ressourcer afsat til at lave lidt ekstra. Her vægter vi at eleverne er motiverede for og føler et ansvar i forhold til at lave et godt arrangement for sine kammerater. Det er obligatorisk for eleverne at være der i den weekend hus-arrangementet afvikles.

Da vi er en 7-døgnsskole, lægger vi vægt på, at weekenderne er en naturlig del af et efterskoleophold. Vi ved at det blandt andet er i weekenderne nogle af de væsentlige efterskoleoplevelser opstår.

Ekskursioner

Vi har 2 udlandsture i løbet af skoleåret samt en nogle ekskursioner.

Formålet med vores første tur er at give eleverne en oplevelse, der fremmer fællesskabet og samhørigheden. Turen ligger i september og er derfor en vigtig del af elevernes mulighed for at indgå i sociale sammenhæge på tværs af husgrupperne. Turen går til Belgien og formålet er at give eleverne på Efterskolen Hjarnø en fælles udfordring og kulturel oplevelse, der styrker fællesskabet, den enkeltes tro på sig selv og samhørigheden på skolen samtidig med at eleverne får god oplevelse med at overvinde sig selv, som de kan bygge videre på fremadrettet. Eleverne skal have et indblik i et andet lands kultur i meget bred forstand. Eleverne skal under opholdet være en del af sundhedsrettede aktiviteter.

Desuden ønsker vi med udlandsturene at styrke elevernes lyst til og mod på senere i livet at opleve andre kulturer.

Formålet med vores skitur til Østrig, er ligeledes at fremme samhørigheden ved at give eleverne nogle oplevelser uden for de vante omgivelser. Desuden ønsker vi ved skiundervisning at give eleverne færdigheder inden for alpin ski og snowboard. I det tager vi udgangspunkt i elevernes aktuelle niveau. At færdes i naturen hele året rundt er også en del af den oplevelse, vi ønsker at give eleven.

Herudover kan der være dage, hvor vi indtager skolen i Bjerre og bruger deres faciliteter og andre ekskursioner. Formålet med disse vil være helt afhængig af arrangementets karakter.

Køkkenarbejde

Formålet med køkkenarbejdet er at eleverne får en forståelse for, at det er nødvendigt at bidrage for at kunne modtage. Derudover skal eleverne gennem deres uger i køkkenet få forståelsen for, hvad sund og nærende mad er samt opnå forskellige færdigheder, der gør dem i stand til at færdes i et køkken og tilberede den sunde og nærende mad.

Eleverne deltager flere dage i køkkenet henover skoleåret, hvor de er med til alle funktioner, som vi kan give eleverne ansvar for. De beskæftiger sig med eksempelvis madlavning, oprydning, rengøring og opvask. Eleverne følger køkkenpersonalets dagsrytme og 4 elever deltager således hele dagen i de normale køkkenfunktioner. Aftensmaden (kold mad med lune retter) har eleverne tilberedt i løbet af dagen og det er herefter køkkenholdets ansvar under vejledning af en fra køkkenet at afvikle aftensmaden. Eleverne deltager desuden i køkkenarbejdet i forbindelse med weekender og anderledes dage.

Rengøring

Formålet med rengøringen er, at eleverne tager et eget og fælles ansvar for at skolen er ren og ryddelig og dermed behagelig sted at bo. Eleverne skal lære vigtigheden af, at alle deltager på lige fod og yder en fornuftig indsats og at det er nødvendigt at samarbejde omkring rengøringen på en efterskole.

Eleverne skal gøre både eget værelse samt badeværelse og fællesområderne rent. Rengøringen foregår som en daglig rengøring og to ugentlige rengøringer. Heraf er den ene en hovedrengøring og den anden en rengøring til weekenden.

Eleverne modtager i det omfang det er nødvendigt instruktion af en lærer og det vil gennem denne instruktion samt fælles instruktion blive tydeliggjort overfor eleverne, hvilken rengøringsstandard vi forventer på skolen.

Elev-evaluering

Vores elever evaluerer hvert år deres efterskoleophold. Første evaluering på Efterskolen Hjarnø finder sted i uge 2. Første elevevaluering kan ses her.